• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fiskepleje.dk


 1. Forskere fra DTU Aqua har tidligere vist, at ca. tre ud af fire vilde havørredsmolt fra Egå forsvinder i Egå Engsø på trækket mod havet.  Søen blev anlagt direkte i Egå i 2006 som et vådområde, der skal reducere udledningen af kvælstof til Aarhusbugten.

 2. Hvor mange laks bliver der fanget i Østersøen, og hvor meget tid bliver der brugt på trollingfiskeriet efter laks? Det beder DTU Aqua trollingfiskere om hjælp til at få kortlagt 

 3. Nyeste resultater fra akustisk mærkning af pighvarrer tyder på, at fiskene – mod forventning – ikke forlader Roskilde Fjord i gydeperioden

 4. Nye undersøgelser af ørredernes vandring i Limfjorden viser, at smoltene forlader fjorden mod øst ud i Kattegat. Undersøgelsen viser også, at forholdsvis mange af smoltene dør i fjorden.

 5. I efteråret 2018 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua, i samarbejde med lystfiskerforeninger, forskellige vandløb. Arbejdet bliver udført for at kunne lave en plan for fiskepleje. I dag foreligger der en plan for stort set alle danske vandløb, som er egnede som levested for ørreder.  

 6. Brug fem minutter på at se en ny film fra DTU Aqua om de mange vilde ørreder på de naturlige stryg i Gudenå ved Vilholt og i den genslyngede Vejle Å ved Vingsted.

 7. Når stenrev restaureres, kommer der flere torsk i området, og de opholder sig der længere tid. Det viser undersøgelser fra stenrevet på Læsø Trindel, som blev genetableret i 2008. 

 8. Siden 2002 har en lang række fritidsfiskere over hele Danmark frivilligt indberettet deres fangst til DTU Aqua. Det er blevet til den største og længste dokumentation af fangster i ruser og garn langs de danske kyster – det såkaldte Nøglefiskerprojekt.

 9. Den sortmundede kutling har efterhånden været i de danske farvande nogle år, og en del af rovfiskene har nu lært, at kutlingen er god føde.

 10. Henimod slutningen af 2017 begynder DTU Aqua en undersøgelse af havørreder i Roskilde Fjord for at kortlægge fiskenes vandringer. DTU Aqua holder derfor offentligt informationsmøde i Frederikssund den 18. november 2017.

 11. For første gang nogensinde er blåfinnede tun blevet tagget i Danmark og Sverige. Elektroniske sendere indsamler nu vigtig viden om den ikoniske kæmpefisk, som er tilbage i Skandinavien efter mere end 50 års fravær.

 12. Siden 1968 har DTU Aqua undersøgt Tversted Å i Nordjylland flere gange uden at finde ørredyngel fra gydning. Men nu er der meget yngel to steder, efter at den nystartede forening ”Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening” har anlagt gydebanker og sandfang.

 13. Efter Naturstyrelsen fjernede Vilholt dæmningen: Over 10.000 vilde ørreder i Gudenåen.

 14. Det er nu sæson for fangst af krebs. Fanger man signalkrebs, skal man være opmærksom på, at man ikke må udsætte dem et nyt sted. Fangsten skal aflives eller genudsættes på fangststedet. Det er i dag ulovligt og strafbart at gøre andet. Straffen for at overtræde bekendtgørelsen kan være bøde eller, i særlige tilfælde, fængsel i op til 1 år.

 15. Den aktuelle mængde af pukkellaks i danske vandløb er uden fortilfælde. De seneste to måneder har vist, at pukkellaks er vandret ind i ni danske vandløb, og desuden er pukkellaks fanget i Storebælt.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster