• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fiskepleje.dk


 1. Gruspuljen, som støtter vandløbsrestaurering, har været så stor en succes i 2018, at bevillingen nu er opbrugt.

 2. Forskere hos DTU Aqua har skrevet to børnebøger om ålen og gedden. Bøgerne indgår i bogserien Vild med Viden.

 3. Ny film giver på fire minutter et overblik over den invasive sortmundede kutling i Danmark: Hvor findes den, og hvilke udfordringer – og muligheder – giver den? 

 4. Tre korte film fortæller, hvad fritidsfiskere kan gøre for at mindske risikoen for at tabe garn, ruser m.v. Tabte fiskeredskaber kan ligge i havet og fange fisk og andre dyr i lang tid til ingen nytte.

 5. DTU Aqua undersøger for tiden pighvarrer og ørreders færden i Roskilde Fjord og præsenterer arbejdet ved et foredrag på Frederikssund Museum 22. november 2018

 6. Der fanges få gedder under 70 cm i Stege Nor og andelen af gedder under 70 cm er blevet mindre fra 2016 til 2017. Dette er bekymrende, da det kan indikere en lav tilgang af nye individer til fiskeriet.

 7. Forskere og lokale fiskere samarbejder om at finde ud af, hvor i Roskilde Fjord den eftertragtede fjordskrubbe opholder sig, når den gyder. Det langsigtede mål er at få flere skrubber i fjorden. 

 8. Forskere fra DTU Aqua har undersøgt vandringsadfærden hos voksne havørreder fra Karup og Simested Å. Fiskene vandrede ud gennem Limfjorden mod øst med de hurtigste vandringshastigheder, der er dokumenteret for havørreder. Studiet viser samtidig en høj dødelighed hos fiskene, når de opholder sig i Limfjorden.  

 9. I efteråret 2019 skal DTU Aquas "Planer for Fiskepleje" revideres for syv udvalgte vandløbssystemer.

 10. DTU Aqua har undersøgt laksebestanden i Storå og konkluderer, at åen er hjemsted for mere end 300.000 laks - og at der er mulighed for endnu flere.

 11. I 1991 blev Kvak Møllebæk ved Vejle genslynget uden om en dæmning, og der blev samtidig skabt gode gydeforhold for ørreder. Ørrederne har klaret sig selv lige siden ved gydning med så store bestande, at bækken kan måle sig med de bedste danske ørredvandløb.

 12. Den 30. oktober 2018 inviterer Dansk Selskab for Marinbiologi til foredrag i København om genetablering af stenrev, som er vigtige levesteder for fisk

 13. Åleyngel, som lever i kystnære områder, foretrækker en bund af småsten med en diameter på cirka 1-6 cm, viser nyt studie.

 14. Fritidsfiskere og DTU Aqua har indsamlet data om kystnære fiskebestande siden 2002. Den første videnskabelige artikel om det såkaldte nøglefiskerprojekt er nu publiceret. 

 15. For 11. år i træk er fiskebestanden i Gudenåen undersøgt ved Voervadsbro og Vilholt. Trods få gydefisk sidste efterår og en varm sommer er der fortsat mange ørreder. Men der er ikke ret mange stallinger.

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster