• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Formandsberetning for året 2015

Formandsberetning for året 2015

Sammenslutningen ved Storå

Repræsentantskabsmøde d. 29. feb. 2016

2015 har været ikke mindre end et fantastisk år!

Sæsonen åbnede med en stribe flotte laks – og årsrekorden blev sat allerede d. 18. april med Ralph Eriksens laks på 123 cm og 19 kg.

I løbet af sommeren gik snakken mere og mere kraftigt på, at der da vist var mange laks i åen.

Det fik vi til fulde bekræftet, da DTU Aqua gennemførte sin bestandsanalyse i efteråret.

Konklusionen blev, at Storå er det sted i Danmark, hvor man har den dokumenteret største laksebestand og samtidigt også, at Storå har vist den største fremgang af en laksebestand nogensinde i Danmark. Bestanden er blevet 4,6 gange større på en periode på bare 2 år. Eller – som DTU Aqua selv skriver: Altså har vi et historisk højt tal for en opgang af laks i et dansk vandløb.

I tal er bestandsestimatet vokset fra et middeltal på 1236 fisk i 2013 til 5687 laks i 2015. For sidstnævnte gælder, at intervallet er 3607-7766 laks.

Retfærdigvis skal det siges, at der også er kommet flere laks op i de andre vandløb. Årsagerne til de flotte tal er flere. Der har gennem mange år været udført store forbedringer i vandløbene. Her tænkes på okker bekæmpelse, genslyngningsprojekter, genskabelse af frie passager og både etableringer og retableringer af gydebanker og –stryg. Alt dette har kun været muligt, fordi mange gode kræfter har trukket i samme retning. Det gælder både forskere, det nu hedengangne amt, kommunerne og lystfiskerforeningerne samt ikke at forglemme de mange landmænd, der gerne lægger jord og vand til og meget ofte også giver noget maskinkraft.

Læg dertil det på verdensbasis helt unikke forhold at vi som lystfiskere kan kontakte forskningsmiljøet direkte og få adgang til den bedst tilgængelige viden. Samtidigt kan vi støtte op om forskningen ved at levere man-power til deres undersøgelser. Jeg ved, at det er noget, man i den store verden dels ser på med undring, dels ser misundeligt på. Vi kan sammen få ting til at ske på kort tid. Hvem ville for bare 10 år siden have troet, at vi ville være der, hvor vi er nu. Det er jo nok også grunden til, at Danmark er det eneste land, hvor laksebestandene er i fremgang.

Alt dette førte naturligt til en forventning om, at laksekvoten for 2016 kunne få et nøk opad. Vi har fået en forsigtig opskrivning med en fordobling af totalkvoten til 400 laks, og det, synes vi også, er fornuftigt. Noget af den store fremgang kunne jo skyldes, at laksene har haft et heldigt opvækstår i havet. Vi skal være helt på det rene med, at hvis man kan øge antallet af hjemtagne laks i de gode år, så vil man også sænke antallet igen, hvis kommende estimater viser en tilbagegang.

Ingen kan være interesseret i, at disse udsving bliver for store.

Fangstmæssigt kom det i sammenslutningen til at se ud som følger:

Der var 86 hjembragte over 75 cm. og 71 hjembragte under 75 cm. Det svarer stort set til 2014. Der er i 2015 genudsat 648 laks mod 416 i 2014.

Det er værd at bemærke, at også genudsætningerne bekræfter den store fremgang, idet der er genudsat op mod 200 flere laks i 2015 i forhold til 2014.

Hertil skal lægges 3 laks fra Storå -øst og tilløb, som i 2014 gav 1 laks.

El.-fiskeriet har naturligvis også bekræftet, at det går fremad på med laksene.

For havørredernes vedkommende er der registreret 327 hjemtagne mod 295 i 2014 og 215 genudsatte mod 238 i 2014. Vi er dermed på niveau med tallene siden 2012, men stadig er der et stort misforhold mellem antallet af udsatte ungfisk og fangsterne. I 2016 vil være året, vi ser de fleste opgangsfisk fra de sidste udsætninger. Herefter vil det markant højere grad være opgang af naturlig reproduktion.

For så vidt angår observerede helt, er konklusionen den samme som så mange gange før - nemlig, at der er alt, alt for få. El.-holdet har været både på de yderste dele af Storå, i byen og fra Hængebroen og et stykke vestpå. Fældetallene giver det samme indtryk – ynkelige 21 stk.

Det kan på ingen måde bære en naturlig gydebestand. Vi er fortsat af den overbevisning, at fisketrykket i fjorden er for højt, hvilket bekræftes af neutrale kilder.

Vi har fået foretaget en bestandsanalyse af DTU Aqua. Den er endnu ikke afrapporteret, men vi kan godt røbe, at rigtig mange stationer har givet flotte tal. Desværre gælder det for langt hovedpartens vedkommende kun for tilløbene vest for søen.

Når vandplejen aflægger sin beretning kommer der mere om det.

Sædvanen tro skal der falde et par ord om Stryget, kraftværket og søen. Der er - også sædvanen tro - intet meget nyt. HOF havde sidste år et udmærket møde med borgmesteren, kommunaldirektøren og direktøren for Teknik og Miljø. HOF nævnte, at indtrykket har været, at man i de forskellige afdelinger på Rådhuset tog nogle delbeslutninger uden at få belyst hvilken virkning, det ville få på andre dele.

Borgmesteren nævnte dengang, at man var til interesseret i at få passageproblemet løst, og han lovede, at man ville tage seriøst fat i problemstillingen i denne valgperiode.

Status er, at det venter vi stadig på.

Der er nu truffet beslutning om, at der i forbindelse med klimasikringen skal etableres et nyt stort dige og stemmeværk i det østlige å-forløb i nærheden af den nye motorvejsbro. Hertil kommer mulighed for opstemning af yderligere vand i Vandkraftsøen.

Det sidste er det alvorligste, idet man før en forventet vandstandsstigning vil sænke vandstanden fra kote 13,61 til kote 12,00 for herefter at lade den stige til kote 15,00. Det kan lade sig gøre, hvis man forstærker det nuværende dige ved søen.

Hvad der er alvorligt i denne forbindelse er, at sænkningen fra kote 13,61 til kote 12,00 skal ske på bare 10-12 timer. Det vil for et første betyde, at store dele af søens bund blotlægges, og hvad værre er, også vil rives løs og blive skyllet ud i åen. Vi har set det for år tilbage, da man – angiveligt ved en fejl – tømte søen i et ryk. Det gav et iltindhold på 0,0 promille frem til Vegen Å og en total tilslamning af åens dengang få gydebanker. Sporene kunne følges helt ud til Nissum Fjord.

Planerne er udtænkt af ingeniører, hvilket igen bekræfter os i, at man ikke har talt sammen i de forskellige afdelinger på Rådhuset.

Der er i øvrigt ikke nævnt noget om passageproblemet i den forbindelse.

Som et alvorligt bevis på, at det ikke er gennemtænkt kan nævnes, at indløbet til Stryget ligger i kote 13,00, og man vil jo trække ned til kote 12,00 – altså tørlægge stryget.

Forretningsudvalget vil fortsat følge Holstebro Kommunes arbejde med planerne for klimatilpasning. Vi anerkender, at Holstebro har en særlig udfordring, og at der ikke er en nem løsning.

Vi vil gøre, hvad vi kan for, at man vælger løsninger, der også tilgodeser biologien.

Det gælder fortsat, at SvS så vidt muligt kommer til alle møder af interesse.

Det er den bedste måde at følge med på, og vi har mulighed for at gøre vores synspunkter gældende.

Selv om det ikke har noget med SvS at gøre, er det værd at nævne, at Mogens Styhr og Torben Høj Nielsen er forfattere til en helt ny bog – faktisk et storværk – om Storå. Det er fint, at der med bogen er kommet fokus på åen. Det fortjener den.

Inden længe går man i gang med at fjerne opstemningen ved Idom Dambrug. Hermed bliver der igen fri adgang til hele åen.

Den er ikke stor, men det er et af Danmarks fineste vandløb, så gydepotentialet er stort. Når vandet igen lov at flyde frit, er forventningen, at der dukker mange tilsandede gydebanker op.

Der vil ikke blive udført restaureringer i åen - bortset fra dambrugsstykket, da det er et naturvidenskabeligt referenceområde.

Tilbage står så kun Munkbro Dambrug vest for søen. Projektet er udarbejdet, men der mangler stadig penge, men mon ikke det løser sig over tid.

Der er i denne beretning ikke nævnt noget om den vigtigste opgave i Sammenslutningen ved Storå, nemlig vandplejearbejdet.

Det vil jeg overlade til udvalget.

Jeg vil dog gerne pointere, at selv om der er sket rigtigt meget og med flotte resultater, er der for mange af medlemmerne, der ikke yder det, de skal.

Det er ikke rimeligt, at man er klar med kritik og krav men forsvinder som dug for solen, når der skal ydes.

Jeg vil gerne minde om vedtægternes § 5.3: Medlemmet har pligt til at deltage i vandplejearbejdet.

Så enkelt er det – og så er det sagt helt uden filter.

Forretningsudvalget har endnu ikke håndhævet den, og vi vil også helst være fri. Vi forventer ikke, at man som medlem stiller op til alt – vi er jo ikke lige store – men vi forventer, at man over tid yder en aktiv indsats.

Lige nu er få medlemmer og dermed få personer, som yder en kæmpeindsats til gavn for de mange – og det er faktisk ikke fair.

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til de, der har givet sammenslutningen en hjælpende hånd, og der skal også lyde en tak forretningsudvalget.

Gunnar H. Pedersen

Formand

Seneste fangster

13. december 2018

 • Fangstrapport for Storåsystemet 2018 - Submission (2018-10-29 14:37:43)

  Overskrift : Havørred
  Fangstdato : 05-10-2018
  Jeg har fisket på vand tilhørende nedenstående medlem af SVS : Lodsejere, der ikke er medlem af Sammenslutningen ved Storaa
  Fiskens art : Havørred hjemtaget
  Fiskens længde i centimeter : 50
  Fiskens vægt i gram : 100
  Dit fulde Navn : Oplyst til Fiskerikontrollen

 • Fangstrapport for Storåsystemet 2018 - Submission (2018-10-29 14:34:24)

  Overskrift : Laks
  Fangstdato : 05-10-2018
  Jeg har fisket på vand tilhørende nedenstående medlem af SVS : Lodsejere, der ikke er medlem af Sammenslutningen ved Storaa
  Fiskens art : Laks 75 cm eller mindre hjemtaget
  Fiskens længde i centimeter : 10
  Fiskens vægt i gram : 3000
  Dit fulde Navn : Indberettet til Fiskerikontrollen

 • Fangstrapport for Storåsystemet 2018 - Submission (2018-10-29 14:30:05)

  Overskrift : Laks
  Fangstdato : 04-10-2018
  Jeg har fisket på vand tilhørende nedenstående medlem af SVS : Lodsejere, der ikke er medlem af Sammenslutningen ved Storaa
  Fiskens art : Laks genudsat
  Fiskens længde i centimeter : 108
  Fiskens vægt i gram : 11800
  Dit fulde Navn : Indberettet til Fiskerikontrol

 • Fangstrapport for Storåsystemet 2018 - Submission (2018-10-28 19:39:48)

  Overskrift : Havørred
  Fangstdato : 28-10-2018
  Jeg har fisket på vand tilhørende nedenstående medlem af SVS : Aulum Haderup Sportsfiskerfoerning
  Fiskens art : Havørred hjemtaget
  Fiskens længde i centimeter : 74
  Fiskens vægt i gram : 4600
  Dit fulde Navn : Tommy Knudsen

 • Fangstrapport for Storåsystemet 2018 - Submission (2018-10-27 23:13:38)

  Overskrift : Laks
  Fangstdato : 15-10-2018
  Jeg har fisket på vand tilhørende nedenstående medlem af SVS : Holstebro og Omegns Fiskeriforening
  Fiskens art : Laks genudsat
  Fiskens længde i centimeter : 82
  Fiskens vægt i gram :
  Dit fulde Navn : Pauli Johannesen

 • Fangstrapport for Storåsystemet 2018 - Submission (2018-10-27 23:07:34)

  Overskrift : Havørred
  Fangstdato : 14-10-2018
  Jeg har fisket på vand tilhørende nedenstående medlem af SVS : Holstebro og Omegns Fiskeriforening
  Fiskens art : Havørred genudsat
  Fiskens længde i centimeter : 51
  Fiskens vægt i gram :
  Dit fulde Navn : Pauli Johannesen