• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
  • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
  • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fiskeundersøgelse i Vegen å

Holstebro og Herning kommuner har elfisket i Vegen å for at bedømme bestanden af fisk i åen.

Det er der kommet en rapport ud af med denne konklusion:

Undersøgelsen i Vegen Å beskriver forekomsten af laks, ørred samt andre arter fra Sørvad til åens udløb i Storå ved Holstebro. Der har været fokus på bestandstætheden af laks og ørred på 13 konstruerede stryg, men også på bestandstætheden på 3 ikke restaurerede referencestræk. Fiskeundersøgelsen er ikke så omfattende, at det er muligt at bestemme åens samlede smoltproduktion af laks og ørred.


Undersøgelsen viste at der især var store lakseyngeltætheder på lavvandede stryg i nedre del af vandløbet, der er gennemgribende restaureret. Til gengæld var der store ørredtætheder på stryg i Herning Kommune ved Sørvad, men også her var laksen til stede i mindre omfang. Udsatte laks var kun tilstede omkring udsætningsstedet i Museumsparken tæt på åens udløb i Storå.


Der arbejdes fra Holstebro Kommunes side på en fjernelse af den sidste væsentlige spærring ved Munkbro Dambrug (Vandplan 2010-2015 for Nissum Fjord). Det er et projekt, der gerne skulle betyde, at den samlede bestand af laksefisk i vandløbet forøges, ligesom projektet forventes at få positiv betydning for vandløbets artsdiversitet i øvre del af Vegen Å. Vandkvaliteten nedstrøms dambruget forventes ligeledes forbedret.

Du kan læse rapportens 21 sider her

Har du nyt til SvS

Har du har noget du gerne vil have med på hjemmesiden.
Noget som kan have andres interresse og har relation til SvS.
Det kan være billeder, tekster, link o.m.m. så sendt det til Webmaster