• Sammenslutningen ved StorÅ www.svstoraa.dk
 • Vi er et netværk af: Foreninger, lodsejere og konsortier med fiskeret i Storåsystemet.
 • Vores fælles mål er vandpleje. Det kan som her være nye stryg og gydebanker.

Fiskeregler for 2014 og frem

Nu er bekendtgørelserne om fiskeri i Storåsystemet og Nissum Fjord for 2014 udarbejdet af NaturErhvervsstyrelsen og offentliggjort den 14. og 18. december.

Vi kan se, at de høringssvar, som Sammenslutningen ved Storå har indsendt, ikke har haft den store indvirkning på de endelige bekendtgørelser.

SVS høringssvar for Storåsystemet
SVS høringssvar for Nissum Fjord

Bekendtgørelse nummer 1421 om Storå vandsystem har ganske få ændringer i forhold til 2013. Det drejer sig om opdeling af vandsystemet i et A-område og et B-område.

I A-området, som går fra udløbet i Felsted Kog og til Vandkraftværket i Holstebro, er der ikke ændringer i forhold til 2013.

I B-området, som er resten af vandsystemet, altså Søen, åsystemet opstrøms søen og alle tilløbene, er der nogle få ændringer.

 • Fisketiden bliver her udvidet så det er tilladt fra 1. marts til 31.oktober (Vandkraftsøen dog hele året)
 • Der vil kunne tillades hjemtagelse af en mindre kvote laks i perioden fra den 16. april til den 31. oktober.

Bekendtgørelsen får ingen udløbsdato, så den kan revideres efter behov, men til gengæld ved vi ikke hvem, der i givet fald skal tage initiativ til en kommende revidering.

Bekendtgørelse nr. 1483 om Nissum Fjord har lidt flere ændringer. Egentlig påvirker disse ændringer ikke vores fiskemuligheder, ud over chancen for at kunne fiske på lidt flere fisk.

I håbet om at kunne øge bæredygtigheden af det fiskeri, som foregår i fjorden har man ændret på følgende:

 • I § 4 er bestemmelsen om, at der kan gives dispensation fra kravet om at sænke dele af redskabet til sildebundgarn ophævet.
 • Ny § 6 med præcisering af garntyper, som fritidsfiskerne må anvende, dvs. garn til fangst af skrubber, helt og sild. Endvidere en præcisering af, at af den samlede garnlængde på højst 135 m, må højst 45 m garn være 46 mm (helt) og højst 45 m må være 26-28 mm (sild).
 • § 7 er ikke ændret, men præciseret i forhold til reglerne om samlet garnlængde på 135 m.
 • Ny § 9 om at erhvervsfiskeri kun må udøves i Nissum Fjord med registrerede fartøjer, der er opført på en licensliste, som NaturErhvervstyrelsen udarbejder. På denne liste opføres kun fartøjer, for hvilke det er dokumenteret, at der er udøvet erhvervsfiskeri i Nissum Fjord i 2012 og 2013. Det fremgår af NaturErhvervstyrelsens register, at der i 2009 var 20 fartøjer med registrerede landinger i Nissum Fjord. I 2013 er der 31 fartøjer. Med henblik på muligheden for, at der fremover vil kunne komme nye fartøjer ind i Nissum Fjord, vil fiskeriet løbende blive vurderet. Når det samlede fiskeritryk vurderes at være reduceret tilstrækkeligt, og nye fartøjer dermed kan komme ind i Nissum Fjord, vil der blive udarbejdet bestemmelser om, hvordan licenser tildeles.

Heller ikke denne bekendtgørelse har nogen udløbsdato, hvorfor også den kan revideres efter behov. Måske kan det Dialogforum for interessenter rundt om fjorden, som Fiskeriinspektoratet skal oprette i 2014 være et sted, hvor kommende ændringer til fjordbekendtgørelsen kan tages op.

Du kan læse om de samlede lovregler for fiskeriet herunder:

Fiskeriet i Storåsystemet er reguleret ved forskellige bestemmelser.

Vigtigst er fiskeriloven, som er vedtaget af Folketinget som nummer 281 af 12.05.1999 og senere ændret, med seneste bekendtgørlse nr. 568 af 21.05.2014

Denne lov åbner mulighed for at Fødevareministeriet kan udstikke yderligere retningslinier til at regulere fiskeriet i Danmark. For vores vandsystem er der specielt 3 bekendtgørelser, der har betydning:

 1. Bekendtgørelse nr. 1421 om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem af 12.12.2013
 2. Bekendtgørelse nr. 352 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand af 08.04.2014
 3. Bekendtgørelse nr. 1483 om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord af 13.12.2013

Alle disse bekendtgørelser er ment som et minimum, altså regler der som minimum skal overholdes. Vi har som forening mulighed for at indføre yderligere restriktioner, hvilket vi også har gjort på visse områder. Som eksempel kan nævnes længere fredningstid for helt og øget mindstemål for bækørred.

Du kan læse de enkelte forskrifter på nedenstående links:

Fiskeriloven. Her finder du en Lovbekendtgørelse, der indholder den oprindelige lov med senere ændringer indarbejdet.

Bekendtgørelse 1421 om Storåsystemet

Bekendtgørelse 1483 om Nissum Fjord

Bekendtgørelse 352 om mindstemål og fredningstider i ferskvand

Fiskeriet i saltvand er også reguleret. Der er mange forskellige instanser, som har udgivet regler for mindstemål i saltvand. blandt andet EU. Derfor har Fiskeridirektoratet samlet alle gældende reglerne i nedenstående bekendgørelse:

Bekendtgørelse 218 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand af 27.02.2015

Bekendtgørelse 1591 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand af 12.12.2014

Så skal du fiske ved kysten vil det være en god ide at læse nr. 895 og 788.

Rundt omkring ved landets fjordområder, findes en række særlige bestemmelser for fiskeri i saltvandsområder. Det gør der også i vort område, for eksempel i Limfjordens nordvestlige område, Nissum Fjord og Felsted Kog, Kilen ved Struer. Disse bestemmelser har Fiskerikontrollen og DTU Aqua udgivet nogle informationsfolder om.

Disse foldere kan du finde her